Všeobecné obchodné podmienky:

 

1. Úvod

Predtým, než začnete využívať služby crowdfundingovej stránky marmelada.sk a jej subdomén (ďalej len “Stránka”), ktorú prevádzkuje spoločnosť manifest360 s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ”), si, prosím, pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len “Podmienky”), pretože sú záväzné. Používaním Stránky s Podmienkami súhlasite a ste povinní ich dodržiavať. Tieto podmienky stanovujú zásady prevádzky Stránky pre Autorov projektov zverejnených na Stránke prostredníctvom Stránky (ďalej len “Služby”). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ustanovenia podmienok, pričom užívatelia sa zaväzujú oboznamovať sa s týmito zmenami. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo ukončiť Službu po tom, ako o tom Autorov projektov (ďalej len “Autor”) oboznámi prostredníctvom e-mailu. 

 

2. Definície jednotlivých pojmov

Prevádzkovateľ - agentúra manifest 360 s. r. o., IČO: 47 746 190, so sídlom Bratislava, Chemická 1, PSČ 831 04, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 98801/B. 

Stránka - internetová stránka www.marmelada.sk a všetky jej subdomény, ktorú prevádzkuje Prevádzkovateľ. 

Projekt - zámer Autora projektu zverejnený na Stránke, ktorého účelom je získanie finančných prostriedkov od Zákazníkov tak, aby sa realizoval. 

Autor projektu - Právnická alebo fyzická osoba, ktorá Prevádzkovateľovi pošle žiadosť o zverejnenie Projektu, ktorú Prevádzkovateľ akceptuje a prezentuje ju potenciánym Zákazníkom prostredníctvom Stránky. 

Úspešný projekt - Projekt realizovaný na Stránke, pre ktorý boli splnené Autorom stanovené podmienky, teda v rámci ktorého sa v stanovenom termíne podarilo vyzbierať od Zákazníkov minimálne 100 percent požadovanej čiastky. 

Neúspešný projekt - Projekt realizovaný na Stránke, pre ktorý neboli splnené Autorom stanovené podmienky, teda v rámci ktorého sa v stanovenom termíne nepodarilo vyzbierať od Zákazníkov minimálne 100 percent požadovanej čiastky. 

Zákazník - Právnická alebo fyzická osoba, ktorá finančne podporila projekt výmenou za získanie vopred určenej Odmeny od Autora podľa jeho stanovených podmienok. 

Odmena - Hmotná alebo nehmotná vec, ktorú Autor ponúka výmenou za získanie vopred stanoveného objemu finančných prostriedkov.  

Užívateľ - akákoľvek právnická alebo fyzická osoba - Autor, Zákazník alebo neregistrovaná osoba - ktorá pôsobí na Stránke.

 

3. Popis služby

marmelada.sk je crowdfundingový portál, v rámci ktorého môžu Autori prezentovať svoje projekty a získavať pre ich realizáciu finančné prostriedky od Zákazníkov. Prevádzkovateľ umožňuje Autorom na Stránke zverejniť Projekt, pričom Autor musí jasne zadefinovať cieľovú sumu, čas trvania projektu a odmeny, ktoré Zákazníci dostanú výmenou za finančnú príspevok Autorovi. Prevádzkovateľom je v tomto systéme sprostredkovateľom medzi Autorom a zákazníkmi. Všetky investície sú zhromažďované na účte vedenom spoločnosťou GoPay s.r.o. V prípade úspešného projektu sú tieto prostriedky preposlané Prevádzkovateľovi, ktorý z výslednej sumy odráta bankové poplatky a servisný poplatok a následne ich pošle Autorovi. Nárok na finančné prostriedky vzniká Autorovi uplynutím 5 pracovných dni od úspešného ukončenia zbierky na Stránke. V prípade neúspešných projektov je Prevádzkovateľ povinný vrátiť finančné prostriedky Zákazníkom na nimi uvedený účet, a to do 5 pracovných dní od ukončenia projektu. 

 

4. Práva a povinnosti - Prevádzkovateľ a Autor projektov

Prevádzkovateľ ani Autor nie sú opravnení pred ukončením Projektu akýmkoľvek spôsobom nakladať s finančnými prostriedkami od Zákazníkov. O priebehu Projektu je jeho Autor priebežne informovaný na Stránke po prihlásení sa k svojmu účtu. Autori sami zodpovedajú za svoje projekty, a to vyplnením presných a nezavádzajúcich informácií na stránke Projektu, ktorý vytvorili. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií Autora projektu, za škodu, ktorá môže vzniknúť pri komunikácií medzi Užívateľom a Autorom a ani za dodanie odmien Zákazníkom. Zverejnením projektu na Stránke je medzi Autorom a Prevádzkovateľom uzavretá zmluva, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky vo verzii, ktorá je platná k dňu zverejnenia projektu. Súčasťou zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa po skončení Projektu poukázať vyzbieranú čiastku na účet poskytnutý Autorom projektu. Prevádzkovateľ sa taktiež zaväzuje Autorovi poskytnúť kompletný zoznam Zákazníkov s ich e-mailovými adresami, prípade ďalšimi informáciami potrebnými pre zaslanie odmien. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek jednu alebo viac odmien v rámci Projektu upraviť, pozastaviť alebo zrušiť, rovnako ako má právo upraviť, pozastaviť alebo zrušiť celý Projekt. Prevádzkovateľ má tiež právo ukončiť prístup k Službe Užívateľom s uvedením i bez udania dôvodu. Autor projektu prehlasuje, že voči Prevádzkovateľovi vystupuje ako osoba, ktorá nie je povinná platiť dane. Ak je tomu inak, musí túto skutočnosť Autor projektu Prevádzkovateľovi oznámiť. 

 

5. Práva a povinnosti - Zákazníci a Užívatelia

Zákazník uzatvára zmluvu s Autorom projektu zaslaním finančnej čiastky prostredníctvom jednej z platobných možností na Stránke, zároveň Zákazník takýmto krokom súhlasí s obchodnými podmienkami Stránky. Súčasťou zmluvy je záväzok, že Autor projektu poskytne Zákazníkovi ním zvolenú odmenu v dohodnutom čase. Zákazník súhlasí s poskytnutím údajov Autorovi a Prevádzkovateľovi v rozsahu, ktorý je potrebný. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov medzi Zákazníkom a Autorom projektu. Prevádzkovateľ ani Autor projektu nezodpovedajú za obsah príspevkov Užívateľov. 

 

6. Oprávnení užívatelia a registrácia

Stránku môžu využívať osoby staršie ako 18 rokov - buď ako fyzické osoby alebo osoby spôsobilé jednať v mene právnickej osoby. Každý užívateľ sa zaväzuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé. Podmienkou užívania Služieb zo strany Prevádzkovateľa je registrácia Užívateľa na Stránke, ktorá je bezplatná. Ako užívateľské meno slúži e-mail, heslo si podľa uváženia stanoví Užívateľ, pričom si ho môže kedykoľvek zmeniť. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi presné údaje a tie pravidelne aktualizovať. Užívateľ nesmie používať účet iného Užívateľa. V prípade, že dojde k narušeniu účtu iným Užívateľom, je povinný takéto jednanie Užívateľ ihneď oznámiť Prevádzkovateľovi. Užívateľ je zodpovedný za akúkoľvek aktivitu na svojom účte. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje tretím osobám, tieto údaje môžu byť používané výradné pre porteby Stránky a Autora.

 

7. Poplatky

Provízia Prevádzkovateľa pri úspešnom Projekte je 8%. Bankové poplatky (platba kartou, platba prevodom z účtu na účet) sú 1,59% + 0,1 eura z každej vloženej čiastky. Bankové poplatky znáša pri neúspešnom projekte Prevádzkovateľ, pri úspešnom projekte Autor projektu. Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od štátu a iných faktorov. Zmena poplatkov je platná od momentu, kedy budú zmeny zverejnené na Stránke. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za fungovanie systému GoPay, platobných kariet ani systémy jednolivých bánk. 

 

8. Právo duševného vlastníctva 

Názov aj logo na stránke www.marmelada.sk a všetky logá týkajúce sa Služieb sú buď ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti manifest 360. Nesmú byť kopírované, napodobňované ani užívanie bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa. 

Za jednotlivé projekty zodpovedá ich Autor, pričom sa na dané projekty vzťahujú autorské práva, a to v čase trvania zbierky i po nej. Prevádzkovateľ si v prípade podozrenia na porušenie autorských práv vyhradzuje právo vyžiadať si dôkaz o vlastníctve práv k Projektu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek projekt upraviť alebo zrušiť, najmä ak má podozrenie z porušovania autorských práv alebo práv tretích osôb. 

 

9. Súhlas s elektronickým oznámením

Používaním Služby vyjadruje Užívateľ súhlas s prijímaním všetkých oznámení od Prevádzkovateľa v elektronickej forme.  

 

10. Právny rámec

Všetky právne vzťahy pri používaní Stránky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. K riešeniu sporov z nich vyplývajúcich slúžia súdy Slovenskej republiky. 

 

 

Dátum vydania 9. 2. 2015